Regulamin

Zasady i warunki sklepu internetowego B2B Fresco

Sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową www.fresco.coffee jest własnością firmy:

 

Fresco.service Sp. z o.o. 
ul.Brzeska 98, 32-765 Rzezawa 
 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu wymaga zakładania Konta na platformie www.fresco.coffee. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych zarówno netto jak i brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport). O koszcie dostawy Klient jest informowany po złożeniu Zamówienia. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana drogą mailową lub telefoniczną
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 4. Składać zamówienia mogą wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub upoważnieni przedstawiciele firm.


 

ZAKŁADANIE KONTA

Aby założyć Konto w sklepie b2bfresco.coffee, należy wypełnić formularz rejestracji.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Po weryfikacji Klienta przez Sklep Konto zostanie aktywowane, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
 5. Sklep www.fresco.coffee zastrzega sobie prawo do usunięcia klienta z bazy danych, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku działań niekorzystnych dla firmy lub sklepu.

 

ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie www.fresco.coffee można składać poprzez:

- platformę sklepową
- telefonicznie pod numerem: +48 511 777 200
- e-mail: zamowienia@fresco.coffee

 

Termin realizacji zamówienia:

Czas wysyłki podany jest na stronie www.fresco.coffee dla każdego z produktów.

Czas wysyłki:
-  przypadku dostępności produktu – do 48h
- w przypadku produktu za zamówienie: od 7 do 30 dni.

 Zamówienie składające się z kilku artykułów jest wysyłane do klienta z chwilą skompletowania wszystkich towarów składających się na zamówienie.

Sklep www.fresco.coffee upoważniony jest do nierealizowania zamówień, w przypadku opóźnień w płatnościach

Formy płatności:

Dostępne są następujące formy płatności:
- Odroczony termin płatności 14 dni
- FAKTORING termin płatności 30 dni (opłata 1%)
- FAKTORING termin płatności 60 dni (opłata 2%)
- Przedpłata
 

Dostawa i koszty przesyłki:

Przesyłka kurierska
Koszty dostawy:
- dla zamówień powyżej 500 zł netto  przesyłka gratis
- dla zamówień poniżej kwoty 500 zł netto koszt przesyłki – 16,26 zł netto

 

Przesyłki zagraniczne

 

Przesyłki zagraniczne realizowane są przy następujących formach płatności:
- przedpłata przelewem na konto

Wpłata na konto kwoty przekazanej w powiadomieniu stanowi warunek wysyłki towaru.
Przed wpłatą prosimy o kontakt oraz podanie kraju do którego ma zostać wysłana przesyłka.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Dowód zakupu jest wystawiany w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub mailem.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostarczenia pojedynczych rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: zamowienia@fresco.coffee
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem kosztów transportu).
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu na koszt własny asortymentu na adres siedziby Firmy, nie później niż w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem bankowym na numer konta Konsumenta podany w Formularzu Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu zwracanego Produktu na adres siedziby Firmy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 7. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. jeśli Produkt był używany
 10. jeśli Produkt lub jego opakowanie jest zniszczone,
 11. jeśli Produkt został zdekompletowany

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@fresco.coffee
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez firmę Fresco. Adres zostanie wysłany drogą mailową do Klienta.
 10. Produkt musi zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania oraz zabezpieczeń.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
 12. a) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
 13. b) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
 14. c) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,
 15. d) wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji),
 16. Gwarancja na produkt nie obowiązuje w przypadku zerwania z produktu jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.
 17. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych produktów w tym ich podzespołów technicznych.
 18. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wynikach ekspertyzy technicznej wykonanej przez producenta w terminie nie później niż 30 dni od momentu odebrania przez producenta reklamowanego produktu.
 19. W przypadku niezdiagnozowania przez producenta wad fabrycznych, Klient ponosi koszt wykonanej ekspertyzy.
 20. W przypadku zdiagnozowania wad fabrycznych, producent wymienia produkt na nowy, lub jeśli to możliwe i nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie produktu, wymienia wadliwy element na własny koszt.
 21. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Konsumentowi / Klientowi na czas ekspertyzy u producenta, produktu zastępczego.
 22. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.
 23. Sklep nie odpowiada za niekompatybilność sprzedawanego produktu z posiadanym przez kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem lub sprzętem niedostarczonym przez Sklep oraz innych producentów, niż dostępnych w Sklepie.

 

WYMIANA TOWARU

W przypadku gdy klient ma zastrzeżenia do towaru, istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest jego idealny stan: towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony.

Wymieniany towar prosimy przesłać na własny koszt z dopiskiem “wymiana”.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.

RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane w tym numer telefonu i adres e-mailowy przetwarzany jest przez firmę Fresco.service Sp. z o.o. ul.Brzeska 98, 32-765 Rzezawa w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Ww. firma jest administratorem Państwa danych osobowych i mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa należy realizować pod adresem mailowym zamowienia@fresco.coffee

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl